KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Atelier Galin olarak kişisel bakımın ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi konusuna son derece önem veriyoruz. Bu yetenek, kişisel işlem işleme sürecimiz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki haklar hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla bu metinde yer almaktadır. İşbu Aydınlatma Metninde geçen “biz” ve “bizim” gibi ifadeler, aksi açıkça belirtilmedikçe, Hanzade Koyuncuoğlu Atelier Galin ifade etmek için kullanılmaktadır.

1.Genel Tanım

Kanun kapsamındaki kişisel veriler, kimliği belirlenebilir veya belirlenebilir gerçek kişi ile ilgili her türlü veriyi kapsar. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünceler, kesim inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika birleşimi, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik , biyometrik ve genetik verileri ifade eder. E-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde kayıtlı IP numarası, işlem işlemlerine ait bilgiler, vb. Boyutla ilgili bilgilerin kişisel ayarlarızdır.

Kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verilerin tamamen veya otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sistemi parçasının kaydedilmesiyle otomatik olmayan şekilde saklanması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, kopyalanması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi verilerin üzerinde değişiklik yapılması her türlü işlemi ifade etmektedir.

2.Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Genel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (“Kanun”) 10. maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” sona eren, sıcaklıktan yer verilen veri sorumlusu Atelier Galin tarafından kişisel bakımların yapılmasına ilişkin olarak aydınlatma kapasitesinin yerine getirilmesi amaçlandı.

Kişisel hastalıklarız, “Gölbent Mah. 4070 Gölbent Sk. No:3 Söke/Aydın” (İADE ADRESİ DEĞİLDİR) bulunduğu mukim, Hanzade Koyuncuoğlu Atelier Galin olarak; veri sorumlusu hesabıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) mevcut değildi, aşağıda sıralanan genel çerçeveler ve bu bölümlerle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, dünyaya erişim şekliyle kişisel veri parlaklığı ve güncelliğini koruyarak aşağıda çalıştırabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel izolasyonz, KVK Kanunu'nun 5. ve 6. kategorilerde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve özellikleri dahil, Hanzade Koyuncuoğlu Atelier Galin tarafından aşağıda sıralanan amaçlar işlenecektir. Buna göre kişisel korunmaz; Firmamız ile tarafınız arasında sözleşme yapılması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki kaydın yerine taşınması için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın kullanılması, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kişisel verilerin kaydedilmesinin gerekli olması hukuki nedeni ile işlenecektir;

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimliğini teyit etmek,
 • Site ve/veya mobil uygulama veya mağaza ziyaret performansları ve zamanları, sipariş verilme zamanlarını, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş edilen sunulan istatistikler gibi toplu olarak saklanması, ziyaretçi hareket, sipariş ve tercihlerini analiz etmek ve işlenmesi amacıyla,
 • Siparişler aracılığıyla çevrimiçi hizmetler, Sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve bunlarla ilgili iletişimi sağlamak işlemek için (Örn. İsim-soyisim, adresi, doğum tarihi)
 • Bölünmesini bildirmek amacıyla kısa mesaj bildirileri çoğaltmak için ve satın alınan kopya dağıtımında olası sorunları iletmek için (örn. cep telefon numarası)
 • Haber bültenleri, kampanyalar, etkinlikler, koleksiyon tanıtımları, anket ve kataloglar gibi pazarlama içerikleri çoğaltmak için (örn e-posta adresi, İsim-soyisim ve posta adresi)
 • Sorulara cevap vermek ve yeni veya sunulan hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek için (örn. e-posta adresi, cep telefonu numarası)
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durum ve güncellemeler ile ilgili parça ile iletişim geçişi, gerekli bilgilendirmeleri yapılabilir,
 • Çevrimiçi alışveriş ve yasal olarak yaşlanmayı sürdürmek için (örn. doğum tarihi)
 • Sitenin ve/veya Mobil Uygulama'nın çalışmak için.
 • Yasal düzenlemelerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

4.Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel ilişkilerz, hukuki hizmetlerin sağlanması kapsamında, ilgili tüm mevzuatlardaki kurallar ve 6698 sayılı Kanun'da ilkeler temel ilkelere uygun olarak, Kanun'un 8. ve 9. kategorilerde belirtilen kişisel veri kiralama koşulları dahil Atelier Galin tarafından sayılan “ Amaçlar ” kapsamındaki Kategoriler ile taraf arasında kurulanın ücretleri ve sözleşme kapsamındaki sözleşmelerimizin yerine getirilmesinin temini daha iyi hizmet vermek ve Hanzade Koyuncuoğlu Atelier Galin'in erkeklerin karşı taahhütlerini karşılayacak kapasitelerle iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hisarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özellerinizde ve bunu birlikte başarmamız firmalarıyla (kargo, çağrı merkezi, veri tabanı, sms ve mail sağlayıcısı, kişiselleştirme vb. hizmetleri firmaları ile), paylaşabilecektir. Kişisel veri saklama amacı ile saklama amacı paralellik göstermektedir.

5.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel hastalıklarınz Hanzade Koyuncuoğlu Atelier Galin tarafından e-posta, internet sitesi, yazılı dökümanlar, faks, fatura, iş başvuru formları, veri sahipleri tarafından sunulan belgeler ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik, yazılı ve sözlü olarak toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel rejimiz Kanun'un 5. ve 6. sınıflarda belirtilen sözleşmenin oluşturulması ve/veya ifası, bir hakkın yapısı, kullanılması ve/veya korunması, hukuki bütünlüğün yerine birleştirilmesi ve meşru menfaatin hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

Kişisel takvimlerin, KVK Kanunu m. 7/1'e göre düzenlenmiş, ortadan kalktığında ve/veya mevzuata uygun şekilde işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama işlemlerini yapacak, kişisel korumaları silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6.Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Hanzade Koyuncuoğlu Atelier Galin olarak, işlenilen kişisel veriler güncel teknolojik teknikler dahilinde ilgili departmanlarda doğru ve güncel olarak muhafaza etmekteyiz. Bu amaçlanan kişisel veriler ilgili mevzuatta yer alan ilkelere uygun olarak, işlenme amaçlarına uygun olan sürelerle muhafaza edilmektedir. Hanzade Koyuncuoğlu Atelier Galin , kalıcı arızaların ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri yeniden sen veya Veri Sahibi'nin talep üzerine silecek, yok devam edecek veya anonim hâle getirecektir.

7.KVK Kanunu kalıcı Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesi korunabilir, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel haklarız işlenebilir. oyunu ki;

 • Kanunlarda ayrı ayrı hallerde,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki yasallık tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatının veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin çalıştırılmasının zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin süresia ait kişisel işlemlerin açılmasının gerekli olması,
 • Bir hukuki kaydın yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel parçaların tarafınızca alenileştirilmesi,
 • Bir hakkın değişmesi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olabileceğiniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket'in meşru menfaatleri için doğrulamanın zorunlu olması.
 • Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakımın genişletilmesi, sağlık hizmetleri ile bilginin planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama kaydı altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenemez.

8.Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun'un 11. maddesi muhafaza edildi, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olanlarınız:

 • Kişisel belgelerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel olarak kesilmezse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel belgelerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel bölümlerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilmemesi,
 • Kişisel bilgilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların bilgilerini isteme ve bu yetenekler yapılan işlemin kişisel görüşmelerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
 • Kanun'a ve ilgili diğer kanun kayıtlarına uygun olarak işlenmesine rağmen, çalıştırılan arızaların ortadan kaldırılması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesi isteme ve bu yeteneği yapılan işlemin kişisel olarak devredildiği üçüncü bildirim isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlerin analiz edilmesinin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel değişikliklerin kanuna aykırı olarak çalıştırılması sonucu zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişinin hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit eden gerekli belgeleri de sağlayarak veri sorumlusuna iletmeniz gerekmektedir. Bu arada, KVK Kanunu'nun 11. madde kapsamındaki başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde çoğaltılması için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de yer alan asgari şartlar talep dilekçenizi info@ateliergalin.com e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz.

Talebinizin kaydedildiğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız sonuçlandırılarak tarafınıza bilgi verilebilir.

Öne çıkanlar

1 / 3